Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

Privacy

VB Group en de daaraan gelieerde werkmaatschappen, gevestigd te Naaldwijk, Galgeweg 55, 2671 MT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens houdt VB zich aan de wettelijke kaders en regels: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens. VB onderschrijft de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. VB gaat integer, transparant en zorgvuldig om met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Alle persoons gegevens die verzameld worden via aanvraagformulieren, beursbezoeken, e-mail, telefoon en andere manieren worden vrijwillig verkregen en alleen met vooraf verkregen toestemming van de betrokkenen opgeslagen.

Gebruik van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door VB worden gebruikt om u te benaderen:

  • voor het afhandelen van uw aanvragen, door VB zelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn;
  • voor marketingdoeleinden, zoals het informeren van activiteiten van VB middels een mailing, nieuwsbrief of andere uiting;
  • voor het in behandeling nemen/afhandelen van sollicitaties;
  • voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de VB website

Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van VB communicatie te allen tijde stopzetten via de afmeldingsbutton in de mailing, of door een e-mail te sturen naar info@vb.nl. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal VB uw persoonsgegevens rectificeren of wissen.

Rechtsgronden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt ofwel met uw expliciete toestemming, of omdat VB dit nodig heeft voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze mogelijke gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zou VB genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor:

  • Het afhandelen van aanvragen, door VB of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn (wanneer van toepassing);
  • Marketingdoeleinden, zoals het informeren over activiteiten van VB middels een mailing, nieuwsbrief, uitnodiging of wijziging van gegevens;
  • Het in behandeling nemen / afhandelen van sollicitaties (wanneer van toepassing);
  • Het opstellen van statistieken over het gebruik van de VB website.

Opslag van gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en VB.

Opslaglocatie(s)

Het verkrijgen en het bewaren van uw persoonsgegevens gebeurt door middel van verschillende applicaties. Deze applicaties zijn aan strenge regels gebonden om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Indien uw gegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen, dan gebeurt dit alleen met externe partijen die volgens de Europese privacyregels voldoende bescherming bieden.

Externe partijen

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens (uitsluitend indien nodig) met externe partijen. Dit zijn externe dienstverleners, we zullen uw persoonsgegevens nooit aan externe partijen verkopen. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van het uitvoeren van de diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Met de externe partijen die cookies plaatsen op de website van VB deelt VB de persoonsgegevens die via cookies worden verzameld. Deze cookies worden gebruikt om inzage te krijgen in de bezoekers en wijze van bezoek van onze website.

In gevallen dat VB door overheidsinstanties, gerechtelijke instanties of andere partijen vanuit een wettelijke verplichting gehouden is om uw persoonsgegevens af te staan, deelt VB alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.

Contact, vragen, klachten

Indien u vragen of klachten heeft contact opnemen met VB over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan dat via:

VB Group
Galgeweg 55
2671 MT Naaldwijk
Tel. 0174-522222
E-mail: info@vb.nl

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, gebruikt of opgeslagen, of hoe VB reageert op uw vragen omtrent privacy, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en wissen

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek aan ons kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens. Indien uw gegevens niet kloppen,  kunt u een verzoek indienen tot rectificatie en zullen wij zorgen dat uw gegevens worden gerectificeerd. Het kan ook voorkomen dat u wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen en deze niet meer gebruiken. Dit kan door middel van uw toestemming in te trekken (in de gevallen dat de gegevensverwerking plaatsvond op grond van uw expliciete toestemming). Echter, het zou kunnen voorkomen, indien dat nodig mocht zijn, dat wij de persoonsgegevens bewaren waarvoor al toestemming is gegeven. Daarnaast kunt u aangeven dat u wenst uw persoonsgegevens te beperken, in dat geval zullen wij zorgen dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder daarvoor uw expliciete toestemming te vragen.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te ontvangen in een daarvoor gebruikelijk format. Dat kunt u onder andere vragen voor gegevens waarvoor u uw expliciete toestemming heeft gegeven, persoonsgegevens die u elektronisch aan ons heeft gegeven, persoonsgegevens die wij hebben verwerkt op grond van een overeenkomst met u of persoonsgegevens die u zelfstandig in onze applicaties heeft aangemaakt.

Het zou kunnen voorkomen dat VB uw verzoek weigert, bijvoorbeeld als zij van rechtswege verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren. Indien daar sprake van zou zijn dan verneemt u dat zo spoedig mogelijk.

VB behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zal VB op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-07-2020.